Julia Jastrzębska
psycholog, psychoterapeutka

tel. 509311462
Dobra 4 m. 23, Powiśle

Z terapii rodzinnej może skorzystać rodzina, która przeżywa kryzys lub boryka się z trudnościami, z którymi sama nie może sobie poradzić. Trudności te mogą być związane z chorobą, psychiczną bądź somatyczną, jednego z członków rodziny, a także z kryzysem, który może się pojawić podczas tzw. zmiany etapu życia, np. kryzys między rodzicami a nastolatkiem.

Terapia rodzinna i małżeńska jest sytuacją dobrowolną i niezbędna jest w niej współpraca wszystkich zainteresowanych, co nie oznacza że nie można mieć wątpliwości co do sensowności korzystania z terapii. Jednak pozytywne zmiany w rodzinie są możliwe wówczas, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą. W zależności od problemów, na spotkania mogą być zapraszani różni członkowie rodziny. Czasem mogą to być osobne sesje dla rodziców, osobne dla dzieci, jest to uzgadniane z poszczególnymi osobami w rodzinie.

Jednym ze źródeł terapii rodzinnej jest myślenie systemowe (teroia systemów). Oznacza to, że problemy, z jakimi zgłasza się do terapii rodzina będą rozpatrywane jako problemy całego „systemu rodzinnego”. Terapeuta pyta o to, jak dany problem wpływa na relacje pomiędzy poszczególnymi osobami w rodzinie i co można zrobić, by go rozwiązać. Jeśli w trakcie terapii pojawią się problemy, które wymagają innego podejścia (np. objawy depresyjne u jednego z członków rodziny wymagające leczenia farmakologicznego), terapeuta wskaże ośrodki czy osoby, do których należy się zgłosić w tej sprawie po pomoc.

Na ogół spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie, a terapia trwa około 10-15 spotkań, czas ten jest dopasowywany do potrzeb i ustalany w trakcie trwania terapii. Decyzja o zakończeniu terapii podejmowana jest wspólnie przez rodzinę i terapeutę/ terapeutów z nią pracujących.

Koszt jednego spotkania (1,5 h): 200 zł